ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์จับมือเบทาโกรและเครือข่าย HAB Social Lab ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัทเบทาโกรและเครือข่ายคณะปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB Social Lab) จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ แนวทางการทำงานแบบองค์รวม เชื่อมโยงการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารบริษัทเบทาโกร ผู้แทนจากแหล่งทุนคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และตัวแทนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา ที่สำคัญยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกันอีกด้วย 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดทำโครงการวิจัยหรือบริการสังคมจะได้รับความสนใจจากแหล่งทุนมากยิ่งขึ้นหากมีการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายการทำงานเหมือนกัน ดังนั้นการประชุมภาคีเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมภายใต้เครือข่าย HAB Social LAB จะทำให้การทำงานบริการสังคมมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพันธุ์ใหม่ ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและเกิดประโยชน์แก่ภาพรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตามหลักการทำงานของบุคคลากรการศึกษายุคใหม่ ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม นับเป็นการสร้างบุคลการสายพันธ์ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายสุขุม ศรีสมบัติ ศูนย์บริการวิชาการ

จำนวนคนดู: 43