ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรม “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6 ข้าราชการทั่วประเทศเข้าร่วม

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6 เพื่อให้ข้าราชการ รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจการปฏิรูประบบราชการและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ โดยมีข้าราชการทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ห้องอรพินทร์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 

          นายสุขุม ศรีสมบัติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ ว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการและเสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึก ในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่และเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

          นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีความหลากหลายและสลับซับซ้อน สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากคนขาดคุณธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ดังนั้นการปลูกฝังคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวจะเป็นพลังในการค้ำจุนสังคมนี้ ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูคุณธรรมของคนให้เข้มแข็งขึ้นมา และจะช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราได้ “ขอให้ข้าราชการทุกคนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประพฤติปฏิบัติทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต และทำงานด้วยความทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริตเสียสละ เป็นที่พึ่งของประชาชน เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้ง ” ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าว 

ข่าวและภาพ โดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพ โดย ไกรสร  สายวารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

จำนวนคนดู: 22