ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคโลหิตจาง และตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis)

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นำโดย คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินงานโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆ เดือน จัดโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยภายในงานมีกิจกรรมให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต คัดกรองภาวะโรคโลหิตจาง ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition Analysis) และการให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ และผู้ที่มาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก

          สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้านตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา/ศูนย์ รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนดู: 29