ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล.จับมือ สวทช. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและมอบทุน“KruKid Contest”2019

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานและมอบทุนการประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest”2019 ให้แก่โรงเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 โครงการ 13 โรงเรียนทั่วภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          การประกวดโครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ KidBright เป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในการสอนระดับพื้นที่หรือระดับสากล

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการโดยคุณครูที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 15 โครงการ จาก 13 โรงเรียน พิธีมอบทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาต้นแบบและรับมอบและอบรมการใช้งาน RoboKid และ ChemKid ทีมละ 2,000 บาท

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายสุขุม ศรีสมบัติ ศูนย์บริการวิชาการ

จำนวนคนดู: 33