ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานวิชาการ รับใช้สังคมเครือข่ายวิจัยรับใช้สังคมภาคใต้ ในงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2”

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยและบริการวิชาการด้านรับใช้สังคม นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สังคม เพื่อยกคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและบุคลากรในเครือข่ายภาคใต้ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน นั้น 

          ผลงานวิชาการรับใช้สังคมเครือข่ายวิจัยรับใช้สังคมภาคใต้ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2” เป็นดังนี้ 

จำนวนคนดู: 76