ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” พื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง

          วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่”พื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ รวมถึงการให้ความรู้ การดูแล และการให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 1) วัดความดันโลหิต 2) การทำยาดมสมุนไพร และ3) กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ เช่น การสานตะกร้า การทำข้าวต้มมัด การทำน้ำยาล้างจาน และการทำขนมปลาริ่ว กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยรองนายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง กล่าวต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายูและคนทั่วไปได้รับทราบขั้นตอนการให้บริการด้านสุขภาพ จากนั้นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้กล่าวต้อนรับ ทักทาย คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชาชนอีกครั้ง กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม เริ่มต้นจากการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการ ต่อด้วยการวัดความดัน และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยคณะพยาบาลจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลำดับถัดไปเป็นการทำยาดมสมุนไพร ซึ่งส่วนประกอบแต่ละชนิดจะมีการอธิบายสรรพคุณ โดยอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และขั้นตอนสุดท้ายการทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้ ซึ่งภาพบรรยากาศมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก และทุกคนประทับใจกับกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ                    ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้านตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา/ศูนย์ รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

จำนวนคนดู: 54