ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” บริการด้านองค์ความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นำโดย อ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช และคณะอาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการวลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ “หน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่”ให้บริการด้านองค์ความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน ณ หาดบ้านในถุ้ง ตำบล       ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชา ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวต้อนรับ

          กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์
     1) เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้บริการแก่ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา
     2) เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     3) เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

          สำหรับกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาด้านสุขภาพ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมหมุนเวียน เพื่อบริการให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลายด้านตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสำนักวิชา/ศูนย์ รวมทั้งฝึกนักศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทางหนึ่งด้วย

 

จำนวนคนดู: 40