ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 113 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เข้าพบเพื่อประชุมหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ หนูผึ้ง จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับนางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ และนายเสมอไหน  เพ็งจันทร์ จากฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีส่วนร่วมระหว่างสำนักวิชา และชุมชนพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย ในหัวข้อที่หารือร่วมกันคือ  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน สังคม เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เสนอแนะอาชีพทางเลือก และการทำบัญชีครัวเรือนแก่ครอบครัวต้นแบบของชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์  เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

          โดยสรุปการประชุมดังกล่าว ได้รับคำชี้แนะแนวด้าน มิติยกระดับอาชีพ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ หนูผึ้ง ด้านอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมแก่สมาชิกครัวเรือนในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ บนฐานข้อมูลความพร้อมและความต้องการของชุมชน ตลอดทั้งการพัฒนาครอบครัวต้นแบบของชุมชนสาธิตฯ ในการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบัญชี  สู่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกในชุมชนสาธิตฯ

           ตลอดทั้งการประสานความร่วมมือกันกับสำนักวิชาในการบูรณาการรายวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาการ อาทิเช่น เศรษฐศาสตร์เกษตร เพื่อให้นักศึกษาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดการฟาร์มกับศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนใหม่ ในพื้นที่ชุมชนสาธิตด้วย ทั้งนี้ ทางศูนย์บริการวิชาการจะนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้หารือรวมกัน ไปพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ สู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตอบโจทย์พันธกิจหลักในถิ่นของมหาวิทยาลัย ผ่านการดำเนินงานภายใต้โครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์วิชาการรับใช้สังคม (Social Engagement) สู่การขยายผล ที่ยั้งยืนและเห็นผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคมได้ในอนาคต

จำนวนคนดู: 82