ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ประเมินและติดตามผลโครงการการพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็นเมืองต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ประเมินและติดตามผลในโครงการการพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็นเมืองต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์ สุนทร  บุญแก้ว จาก สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ภายใต้การดำเนินงานโครงการพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ (Socai Engagement)

          ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์และแบบสอบถามการวัดความพึงพอของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกทั้งการแบบสอบตามติดตามประเมินผลของผู้ประกอบการุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอท่าศาลา ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตลอดทั้งการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการและเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว นอกจากนี้มีการสุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมโครงการฯโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในช่วงระว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2562 ด้วย ทั้งนี้จะดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานแก่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป

จำนวนคนดู: 34