ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัยด้านปูม้า ร่วมออกรายการ “เที่ยวหาเรื่อง” ช่อง MCOT DIGITAL ในตอน พอกโคลน กินปูม้า เที่ยวป่าโคลน

          รายการ “เที่ยวหาเรื่อง” ซึ่งออกอาการทางช่อง MCOT DIGITAL ได้ลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทำรายการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในตอน   พอกโคลน กินปูม้า เที่ยวป่าโคลน โดยได้เชิญ คุณสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธนาคารปูม้าของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เจ้าของโครงการวิจัย โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  อีกทั้งทางรายการได้เข้าเยี่ยมชม ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมเสตย์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

          จากโครงการวิจัยดังกล่าว มีการดำเนินการจัดทำธนาคารปูม้าในพื้นที่ซึ่งชุมชนมีความต้องการและมีความเหมาะสมเชิงพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ในการทำธนาคารปูม้าให้กับชุมชนใกล้เคียงรายรอบ และสร้างความตระหนักในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับปูม้า ชีววิทยาและแนวทางฟื้นฟู ที่ควรรู้ในการทำธนาคารปูม้า ให้กับชาวประมงผู้สนใจและ จัดฝึกอบรมการเพาะฝักลูกปูม้าในระยะ Zoea และระยะ Young crab ให้แก่ชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเล โครงการได้จัดสร้างธนาคารปูม้าจำนวน 57 ธนาคาร และศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าจำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

          ผลจากการจัดทำโครงการ สามารถสร้างประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเล เพิ่มปริมาณจำนวนปูม้า ซึ่งลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้ส่งประโชน์ต่อชาวประมงและชุมชน เพราะสามารถสร้างอาชีพประมงปูม้าอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการว่างงาน หรือการย้ายถิ่นฐาน เกิดการเพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความตระหนักของชุมชนในการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังส่งผลต่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์อีกด้วย

จำนวนคนดู: 135