ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงพื้นที่บ้านวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์  สำนักวิชาการจัดการ อาจารย์วาลุกา เอมเอก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัยศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับผู้แทนชุมชนบ้านวังอ่าง และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลวังอ่าง สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ค้นหาอัตลักษณ์ และสำรวจตัวอย่างปริมาณจุลินทรีย์ในดินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โซนที่ 2 ณ พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 รวมทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมีชัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี และวัดวังหอนพุทธาราม ภายในใต้โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ผ่าน ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนคนดู: 56