ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตัวแทนจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการได้รับการคัดเลือก และสนับสนุนงบประมาณโดยผ่านความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ในการจัดอบรมอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนปี 2562 พื้นที่จังหวัดพัทลุง ภายใต้หลักสูตรผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ผ่านมานั้น   

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนปี 2563 ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมประกอบด้วย

  • การชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนปี 2562 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
  • การชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนปี 2563 และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
  • การนำเสนอผลการระดมความคิดแต่ละกลุ่ม หัวข้อ แนวทางการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในปี 2563

          จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดในกิจกรรมดังกล่าวมหามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมในกลุ่มที่ 9 ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ผลสรุปแนวทางการดำเนินงานสำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่ และแนวทางในการผลักดันให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้จริงในปี 2563 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้นำผลสรุปดังกล่าว ไปพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อผู้เข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้สำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและมีส่วนผลักดันอย่างดียิ่งในการพัฒนาประเทศ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

จำนวนคนดู: 28