ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Introduction to Data Analytics with RapidMiner” ให้กับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Introduction to Data Analytics with RapidMiner” ให้กับพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ในพิธีเปิดการอบรม โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวรเชษฐ์ ทองอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ประธานคณะกรรมการจัดการนวัตกรรม) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และรศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ทั้งนี้วิทยากรประกอบด้วย ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ นายประทีป  คงกล้า นักวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Data Analytics with RapidMiner เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน ประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรม ตอบสนองตามแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรของผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งสู้การเป็น PEA Digital Utility ด้วยนโยบาย KEEN 14 “สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำทุนมนุษย์” โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.ตรัง จ.กระบี่ จ.พังงา และจังหวัดภูเก็ต

          สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Introduction to Data Analytics with RapidMiner” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) ในการจัดอบรมฯ ดังกล่าว โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรอบรมทั้งหลักสูตร

จำนวนคนดู: 67