ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการดำเนินกิจกรรมสำรวจข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังอ่างภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมและลงพื้นที่สำรวจชุมชนเป้าหมายในโครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมสำรวจพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โดยอาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลท่องเที่ยวจากสมาชิกกลุ่มเป้าหมายทั้งสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 และสมาชิกโรงเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ตามแนวคิด Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมเป็นกรอบหลักเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัย การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน

          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

จำนวนคนดู: 27