ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ เครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันที่ 6-10 มกราคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ตัวแทนของศูนย์บริการวิชาการ เดินทางเข้ามอบกระเช้าส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาคใต้ ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมืองานบริการวิชาการ จำนวน 34 หน่วยงาน อันประกอบด้วย

 1. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี
 2. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง
 3. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตะกั่วป่า
 4. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พังงา
 5. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กระบี่
 6. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภูเก็ต
 7. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สตูล
 8. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พัทลุง
 9. สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง
 10. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
 11. กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 12. อบจ.นครศรีธรรมราช
 13. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 14. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
 15. ศูนย์วิจัยและผลิตอาหารสัตว์ อ.ร่อนพิบูลย์
 16. อบต.รามแก้ว
 17. อบต.ไทยบุรี
 18. รพสต.ชุมชนใหม่
 19. รพสต.บ้านทุ่งชน
 20. โรงเรียนชุมชนใหม่
 21. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนใหม่
 22. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด สาขานครศรีธรรมราช
 23. องค์กรชุมชน (ออมสินยุวพัฒน์) ธนาคารออมสินภาค 17
 24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 25. เทศบาลตำบลนาสาร
 26. อบต.ท่าศาลา
 27. อำเภอท่าศาลา
 28. อบต.โพธิ์ทอง
 29. อบต.ตลิ่งชัน
 30. เทศบาลตำบลสิชล
 31. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 32. เทศบาลตำบลขนอม
 33. เทศบาลตำบลท้องเนียน
 34. อบต.ท่าซัก

        ซึ่งคณะตัวแทนจากศูนย์บริการวิชาการ ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูง ณ หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานนีวิทยุในภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และโอกาสในการร่วมมือในอนาคตต่อไป อีกทั้งเพื่อขอบคุณ การออกอากาศ รายการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายการวิทยุวลัยลักษณ์รักสุขภาพ รายการวิทยุวลัยลักษณ์ everyday English รายการวิทยุนานาสาระ และรายการปริทัศน์วัฒนธรรม  รวมถึงสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาโดยตลอด

จำนวนคนดู: 40