ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R - STAT” รุ่นที่ 1

          เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R – STAT” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์มีชัย วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติที่เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ รู้จักเทคนิคในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สถิติ และคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ/สาธารณสุข สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมถึงโครงการชลประทาน

 

          การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นสมรรถนะสำคัญที่สุดของการเป็น   นักปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หัวใจแห่งความสำเร็จในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปที่ถูกต้องเหมาะสม การอบรมในครั้งนี้ใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการคำนวณทางสถิต วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลกราฟิกโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ รองรับทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นระบบ Windows, Mac OS หรือ Linux รวมทั้งมีฟังก์ชั่นทางสถิติที่ช่วยอำนวยการความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ จนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

          สำหรับบรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่น และผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากการลงมือปฏิบัติการจริง หลังจากที่จบการบรรยายเสร็จสิ้นแล้วนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี  ผู้อำนวยศูนย์บริการวิชาการ เป็นเกียรติมอบวุฒิให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวปิดโครงการ 

จำนวนคนดู: 63