ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2020) 9 ผลงานโครงงาน เป็นตัวแทนภาคใต้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ณ กรุงเทพฯ

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (Young Scientist Competition 2020 : YSC 2020) ในรอบนำเสนอผลงาน/โครงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยปีนี้ มีผลงานโครงงานของเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 9 โครงงาน เพื่อร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

          โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงาน และ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และ คุณอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงาน

          การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (Young Scientist Competition 2020: YSC 2020) ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

          การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 326 โครงงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานละ 3,000 บาท จำนวน 40 โครงงาน 8 สาขา จาก 21 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ซึ่งทุกโครงงานมีระยะเวลาในการพัฒนาโครงงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563

          ทั้งนี้ เยาวชนผู้พัฒนาโครงงานได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและมีผลงานผ่านการคัดเลือก จำนวน 18 โครงงาน แบ่งเป็น โครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานละ 7,000 บาท จำนวน 9 โครงงาน และโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงานละ 9,000 บาท จำนวน 9 โครงงาน

ข่าวโดย ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร ภาพประกอบข่าว ศูนย์บริการวิชาการ

จำนวนคนดู: 3,008