ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จับมือ ครูโรงเรียนชุมชนใหม่ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น และนายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 “การเตรียมดินและหยอดเมล็ดผักบุ้ง” มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน แบ่งกลุ่มเรียนรู้จำนวน 4 กลุ่ม มีกิจกรรมย่อย ดังนี้  1) เรียนรู้สภาพของดิน ลักษณะของดิน ด้วยเครื่องมือวัดความเป็นกรดด่างและสารอาหารในดิน 2) วางแผนการปลูก วัดขนาดแปลงและวาดตำแหน่งของหลุม และ3) หยอดเมล็ดผักบุ้งในแปลงผัก ในขณะดำเนินกิจกรรมมีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้รูบริคที่ชัดเจนและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบแล้ว ยังได้ความสนุก ความประทับใจกับแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯจะนำข้อมูลผลการประเมินดังกล่าว ไปทำการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ระดับทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รวมทั้งสามารถนำไปสู่การพัฒนารูปแบบกิจกรรม หรือหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ในอนาคต

 

จำนวนคนดู: 33