ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาพหุภาษาและการจัดการทั่วไป และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ผลักดันหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เปลี่ยนห้องเรียน เป็นสนามการเรียนรู้อาชีพของนักเรียนและชุมชน”

          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงเรียนชุมชนใหม่ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการจัดทำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนใหม่” ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563

            ในการนี้ คณะทำงานโครงการ นำโดย อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครูโรงเรียนชุมชนใหม่ และเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งคณะทำงานโครงการฯ ได้นำเสนอแนวคิดการจัดทำหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากนั้นเพื่อเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้ระดมสมองให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการ ซึ่งการประชุมมีสาระสำคัญดังนี้ คือ 1) เลือกแนวทางการจัดทำหลักสูตรฯ จากศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาที่ผ่านมา คณะทำงานได้สรุปแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรฯ 2 แนวคิด คือ แนวคิดที่ 1 หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มอาชีพ และแนวคิดที่ 2 หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามช่วงชั้น ที่ประชุมได้เลือกแนวทางการจัดทำ “หลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มอาชีพ” เน้นให้นักเรียนมีการเรียนรู้ตามกลุ่มอาชีพ เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และนักเรียน ตลอดจนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อขยายผลการพัฒนาอาชีพของชุมชน โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาชีพ 2) กำหนดกรอบแนวคิดของการจัดทำหลักสูตรฯ ได้กำหนดกลุ่มอาชีพแยกการเรียนรู้ตามช่วงชั้น ดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) เน้นเรียนรู้อาชีพเกษตรเบื้องต้น เช่น ถั่วงอก, ผักบุ้ง, เห็ด, ไก่ไข่ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) เน้นอาชีพเลี้ยงเป็ดเทศ, สุกร, ปลาน้ำจืด และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1 – ม.3) เน้นเรียนรู้อาชีพการแปรรูปอาหาร ของใช้ จากสัตว์ ผลไม้ พืช แต่ละกลุ่มอาชีพจะมีกลุ่มสหกรณ์โรงเรียนบริหารจัดการการเงินและบัญชี โดยครูจะมีบทบาทเป็นกระบวนกร (Facilitator) ผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ และ3) แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานหลัก โดยประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย และครูประจำช่วงชั้น ตัวแทนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะรวบรวมข้อสรุปจากการประชุมนำไปวิเคราะห์เพื่อ (ร่าง) แผนการสอนกลางหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามกลุ่มอาชีพ เพื่อเสนอต่อ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียน และผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป

จำนวนคนดู: 148