ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินคัดกรองปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          ระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา “ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินคัดกรองปัญหาทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมถึงระดับความรุนแรงของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง” ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตาม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา”ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน ฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ราย เพื่อประเมินคัดกรองปัญหาทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมถึงระดับความรุนแรงของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และประเมินบริบทต่าง ๆ ของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง อาทิเช่น ผู้ดูแล ภาวะโภชนาการ สภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน ตลอดจนให้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้ดูแล ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะนำข้อมูลการประเมินดังกล่าว ไปทำการสรุปปัญหาจากการลงพื้นที่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องรับการจัดการร่วมกับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ดูแลเพื่อวางเป้าหมายฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป

จำนวนคนดู: 13