ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมวางแผนการจัดบริการวิชาการ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำคณะคณาจารย์จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เข้าพบผู้บริหาร และคณะกรรมการนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือแนวทาง และร่วมวางแผนการจัดบริการวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

          โดยการร่วมประชุมหารือแนวทาง และร่วมวางแผนการจัดบริการวิชาการร่วมกันดังกล่าวคณาจารย์จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์, ผศ.ดร. ฐิมาพร  เพชรแก้ว, ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี และนายประทีป คงกล้า ได้นำเสนอแผนการพัฒนาโครงการวิจัย และแผนการพัฒนาการจัดอบรม ทั้งนี้ การนำเสนอแผนการจัดอบรม ได้นำข้อมูลการประมวลผลจากการสำรวจความต้องการด้านนวัตกรรมโดยพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการตอบแบบสำรวจด้านนวัตกรรม แบ่งเป็น Mobile Application, IoT, Web Application, Data Analytics, Equipment และอื่นๆ

          จากผลการสำรวจความต้องการด้านนวัตกรรม และแบ่งตามกลุ่มความต้องการด้านนวัตกรรมดังกล่าว จึงได้แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดฝึกอบรมโดยดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ คิดค้น ประดิษฐ์ต้นแบบนวัตกรรม และนำเสนอ ต้นแบบโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุง/เติมเต็มความรู้ในการจัดทำนวัตกรรม

          ทั้งนี้ การร่วมประชุมหารือ และนำเสนอแผนการจัดบริการวิชาการดังกล่าว ได้รับการตอบรับและพึงพอใจเป็นอย่างมากจากผู้บริหาร และคณะกรรมการนวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการของคณาจารย์ จะได้ร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการที่นำเสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ต่อไป

จำนวนคนดู: 120