ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ยกพลถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบชุมชนบ้านวังอ่าง

          ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์วาลุกา เอมเอก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำทีม นักวิชาการศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่นักเรียน คุณครู และสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
          1. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี สมาชิกบ้านวังอ่างเข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน
          2. องค์ความรู้ด้านพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อการยกระดับเป็นพืชผักปลอดภัยลดการใช้สารเคมี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองนนทรี มีสมาชิกบ้านวังอ่างเข้าร่วมโครงการ จำนวน 145 คน
          3. องค์ความรู้ด้านการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย อาจารย์วาลุกา เอมเอก หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม ณ ที่พักสงฆ์บ้านควนไม้บ้อง สมาชิกบ้านวังอ่างเข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 คน

          กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ ชุมชนบ้านวังอ่าง ตามแนวคิด Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมเป็นกรอบหลัก สนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน

          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทุกสำนักวิชา และส่วนกิจการนักศึกษา ผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน นักเรียน/คุณครูพื้นที่ตำบลวังอ่าง ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง         

จำนวนคนดู: 84