ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. ร่วมเผยแพร่อัตลักษณ์บนอาคารเรียนอนุบาล ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี

          อาจารย์วาลุกา เอมเอก อาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำทีม นักศึกษา 24 คน จากสำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากิจกรรมการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่นักเรียน คุณครู และสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่าง ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

          กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกชุมชนบ้านวังอ่าง เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี อัตลักษณ์บ้านวังอ่าง และอัตลักษณ์พืชผักพื้นถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านภาพวาดบนฝาผนังอาคารเรียนอนุบาลของศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และทีมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์บริการวิชาการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชม อัตลักษณ์อาคารเรียนอนุบาล ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างอบอุ่น

          ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษา และนักศึกษาทุกสำนักวิชาที่อาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ และขอขอบคุณผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน นักเรียน/คุณครู ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

จำนวนคนดู: 61