ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ ดำเนินการบริการให้ปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนใหม่ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          “โครงการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนใหม่” ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563 มุ่งเน้นส่งเสริมโภชนาการทางอาหารของนักเรียน พัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้การเกษตรของนักเรียน เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมรายได้ที่เพิ่มขึ้นของนักเรียน และผู้ปกครองที่นำมาขายสหกรณ์ของโรงเรียน ขณะนี้อยู่ในช่วงการดำเนินการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เป็นระบบและปลอดภัย ซึ่งพบประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือ คือ แปลงผักเกษตร ภายในศูนย์การเรียนรู้ ฯ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ป้อนสู่มื้ออาหารกลางวันโรงเรียน เกิดโรคพืชและศัตรูพืชระบาด พืชผักมีอาการรากเน่า ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนได้แสดงเจตจำนงผ่านคณะทำงานโครงการฯ ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและคำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมโรคพืชและศัตรูพืชจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อลดการใช้สารเคมีทำการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ครัวอาหารกลางวันของโรงเรียน

          ในการนี้ คณะทำงานโครงการฯ จึงได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาเบื้องต้นของแปลงเกษตร ดำเนินการบริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ตลอดจนเก็บตัวอย่างดินปลูกพืช เพื่อวิเคราะห์คุณภาพดินในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุดตัวอย่าง ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะรวบรวมข้อสรุปจากการลงพื้นที่และผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน นำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาฐานการเรียนรู้การเกษตรแบบยั่งยืน ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป

จำนวนคนดู: 40