ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ประชุมวางแผนการจัดบริการวิชาการ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมหารือวางแผนการจัดบริการวิชาการร่วมกับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การร่วมประชุมหารือแนวทาง และร่วมวางแผนการจัดบริการวิชาการร่วมกันดังกล่าว คณาจารย์จากหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์, ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว และนายประทีป คงกล้า ได้นำเสนอแผนการพัฒนาการจัดอบรม และแนวทางการให้คำปรึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้คำแนะนำที่เกียวข้องกับการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร” โดยหลักสูตรประกอบด้วย

  • หัวข้อการออกแบบคลังข้อมูล
  • หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATON เพื่อการออกแบบคลังข้อมูล
  • หัวข้อการพัฒนา Web Application – PHP Framework เรื่อง “การตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้าข้อมูล”
  • หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATON เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้าข้อมูล
  • หัวข้อการใช้งาน Tableau
  • หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATON เพื่อการใช้งาน Tableau

          ทั้งนี้ การร่วมประชุมหารือ และนำเสนอแผนการจัดบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดังกล่าว มาจากความต้องการขอรับบริการ ขอรับความรู้ และขอรับคำปรึกษาแนะนำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดโครงการตามแผนได้ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2563 โดยมีศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการของคณาจารย์ จะได้ร่วมกับสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ต่อไป

จำนวนคนดู: 55