ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร

          เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 โครงการกิจกรรมหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ใช้สำหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การยกระดับการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาให้มีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย ซึ่งมีจำนวน 7 หลักสูตร จึงได้มีการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของครู และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมครู ดังนี้
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
     4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
     5. อาจารย์ ดร.ปรีชา สามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
และหลักสูตรทั้ง 7 หลักสูตรที่เข้ารับการวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วย
     1. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 ของสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ ประธานหลักสูตร และ อาจารย์ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี กรรมการหลักสูตร
     2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อทำปฏิบัติการฟิสิกส์ที่บ้านสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ ประธานหลักสูตร
     3. หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพงานคหกรรมเพื่อการเสริมสร้างอาชีพในศตวรรษที่ 21 (โภชนาการ ความปลอดภัยอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร เทคนิคเบอเกอรี่ขนมอบ) สำนักวิชาการจัดการ โดยมีอาจารย์ปวิธ ตันสกุล ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริโสภา จุนเด็น และ อาจารย์ตันยมน เพชรรัตน์ กรรมการหลักสูตร
     4. หลักสูตรพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ของศูนย์บริการวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ประธานหลักสูตร และ อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี กรรมการหลักสูตร
     5. หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอินโฟกราฟิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด ประธานหลักสูตร และ อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก กรรมการหลักสูตร
     6. หลักสูตรการพัฒนาสื่อแอนนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด ประธานหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย กรรมการหลักสูตร
     7. หลักสูตร Virtual Classroom สำหรับครูพันธุ์ใหม่ ของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์ จันแดง ประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.ณิชนันน์ กิตติพัฒนบวร และ อาจารย์ ดร.สิริวัจนา แก้วผนึก กรรมการหลักสูตร

จำนวนคนดู: 90