ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมรับนโยบาย 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากกระทรวง อว.

          ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ประสานงานหลักโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และนายอิมรอน แสงวิมาน ผู้แทนชุมชนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ในตำบลที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมประชุม “โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” หรือ “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม“โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เป็นโครงการสนับสนุนการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการดูแล ตามนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการ “รูปธรรมการบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล” ในการประชุมครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และคณะ ได้มอบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่ปรึกษาแก่นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

          อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ครอบคลุมพื้นที่ทรัพยากรต้นน้ำ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ พื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่หมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยว ครอบคลุมตำบลเป้าหมายจำนวน 45 ตำบล โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมทีมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการตามเป้าหมายของรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของตำบลเป้าหมายตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละตำบล

จำนวนคนดู: 100