ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรม “การใช้งานบอร์ด KidBright” เพื่อสร้าง The Trainers รุ่นที่ 2

          ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน“Coding at School Project” ได้รับความร่วมมือจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การนำทีมของอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรม “การใช้งานบอร์ด KidBright” เพื่อสร้าง The Trainers รุ่นที่ 2 ของศูนย์ประสานงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 และ3 จำนวน 48 คน โดยมีรุ่นพี่ The Trainers รุ่นที่ 1 ของศูนย์ประสานงาน จำนวน 15 คน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการจัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสื่อสาร 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          โครงการความร่วมมือศูนย์ประสานงานเพื่อเข้าร่วมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นศูนย์ประสานงานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการใช้โปรแกรมมิ่งผ่านบอร์ด KidBright ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่ง The Trainers ของศูนย์ประสานงาน มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

จำนวนคนดู: 29