ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายปฏิบัติการทางสังคม (HAB Social Lab Project) ผลักดันการจ้างงานและยกระดับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 240 อัตรา

          ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา รวม 22 สถาบัน และบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการทางสังคม (HAB Social Lab Project: HSL) ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการกระจายในทุกภูมิภาคจำนวน 24 พื้นที่ มุ่งพัฒนาชุมชนต้นแบบอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เป็นสถานการณ์เร่งด่วนเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างเฉียบพลัน เกิดการว่างงานในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ จึงร่วมขอการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ “โครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นโครงการสนับสนุนการจ้างงานและพัฒนาทักษะนักศึกษา บัณฑิตที่จบใหม่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต พร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน มีพื้นที่ดำเนินการ 24 พื้นที่ มีการจ้างงานทั้งสิ้น 240 อัตรา โดยมุ่งเน้นเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างอาชีพจากพลังความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ตลอดจนหาโอกาสทางธุรกิจให้กับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
          จากโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติงบประมาณการจ้างงาน จำนวน 30 คน และกิจกรรมยกระดับพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลป่าระกำ และตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง (พื้นที่ละ 10 คน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 4 เดือน) โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว
          ในการนี้ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยผู้ประสานงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO conference) โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร เป็นประธานเปิดการประชุม โอกาสนี้ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท มุมมองการทำงานพัฒนาชุมชนแก่ผู้เข้าร่วม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการได้ชี้แจง วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินการโครงการ และแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy Tree)

จำนวนคนดู: 39