ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ยกระดับและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ด้วยหลักสูตรการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุแก่แกนนำสุขภาพชุมชน

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ณ ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

          “โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา”ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563 มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงมีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ดี ตลอดจนผู้ดูแล ครอบครัว ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลญาติ คนใกล้ชิด หรือแนะนำผู้อื่นให้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาเป็นระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในอนาคต โดยการดำเนินการที่ผ่านมา สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ได้จัดทำ “หลักสูตรการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ” (หลักสูตร 20 ชั่วโมง) ด้วยกระบวนการออกแบบหลักสูตรฯ อย่างมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือร่วมกับ รพ.สต.และแกนนำสุขภาพในชุมชนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ประเมินคัดกรองปัญหาทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวฯ ประชุมสรุปปัญหาฯ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวฯ ตลอดจนลงพื้นที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงเพื่อทดสอบและประเมินการใช้หลักสูตรฯ โดยหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย 2 ช่วง คือ 

          ช่วงที่ 1 การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐาน (จำนวน 6 ชั่วโมง) กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยสำหรับการกำหนดวิธีการฟื้นฟู และการมอบหมายผู้ป่วยสำหรับการดูแลรายบุคคล 

          ช่วงที่ 2 การฝึกปฏิบัติในผู้ป่วยเพื่อการดูแลและการติดตามผล (จำนวน 12 ชั่วโมง) กิจกรรมประกอบด้วย การลงเยี่ยมบ้านและประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น การให้การฟื้นฟูตามวิธีการที่ได้ฝึกอบรม (โดยมีอาจารย์กายภาพบำบัดเป็นพี่เลี้ยง) และสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย (จำนวน 2 ชั่วโมง)  

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้จัด “กิจกรรมอบรมหลักสูตรการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ” ให้แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา รพ.สต.บ้านทุ่งชน และเจ้าหน้าที่โครงการนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบองค์รวม รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานและฝึกปฏิบัติการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุพื้นฐาน การออกกำลังกายแบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อ การฝึกหายใจและการออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวทรวงอก การออกกำลังกายด้วยตนเองอย่างง่ายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกการเคลื่อนย้ายตัวพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยสูงอายุในชุมชนและสรุปกิจกรรม ทั้งนี้ ในการดำเนินงานขั้นต่อไป คณะทำงานโครงการ มีการกำหนดแผนการดำเนินการเตรียมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติกรณีผู้ป่วยสูงอายุในชุมชนอีก 12 ชั่วโมง และสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบวุฒิบัตรรับรองการผ่านอบรม 2 ชั่วโมง

จำนวนคนดู: 95