ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยกทีมติดตามผลโครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นฯ ชุมชนบ้านวังอ่าง
          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ที่ปรึกษาโครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ อาจารย์วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย ยกทีมติดตามผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียน คุณครู ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร และสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่าง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน โดยมีกิจกรรมการบริการบริการให้คำปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามผล และการสรุปกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว
          อนึ่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแก่นักเรียน คุณครู และสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
     1.องค์ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย และศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหลังอ้ายหมี
     2. องค์ความรู้ด้านการสร้างต้นแบบตราสินค้าชุมชนจากแนวคิดของสมาชิกชุมชนบ้านวังอ่างภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย อาจารย์วาลุกา เอมเอก หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภออ
          ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทุกสำนักวิชา คณาจารย์จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)) ผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน นักเรียน/คุณครูพื้นที่ตำบลวังอ่าง ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง
จำนวนคนดู: 25