ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมแก่รองปลัดกระทรวง อว.
           ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ และโครงการเกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี แก่ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น 1 ใน 18 มหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดนิทรรศการ “ผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายประจำปี 2563” โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและคณะ นำเสนอผลงานและมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการปี 2564 ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษา แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน และแพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือของอาจารย์สำนักวิชาต่างๆ จำนวน 5 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวมเป็นกรอบหลักเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สุขภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้การวิจัย การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือบูรณาการในระดับชุมชน
จำนวนคนดู: 34