ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เภสัชกรจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation”
          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ “WU Pharmacy Forum 2020: Transforming Frontline Pharmacist for Pandemic Situation” โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -6 กันยายน 2563 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันเปิดกิจกรรมการประชุมได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดงาน
          งานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชกร ได้รับความสนใจจากเภสัชกรร้านยา, เภสัชกรสถาบันการศึกษา, เภสัชกรโรงพยาบาล, เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และอาจารย์ จากทั่วประเทศกว่า 50 ท่าน    
สำหรับหัวข้อการบรรยาย และการเสวนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่บรรยาย โดยหัวข้อบรรยาย และการเสวนาประกอบด้วย
          1.การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค COVID-19 โดย อาจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข สำนัก
วิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          2.แนวทางการดูแลผู้ป่วย Asthma & COPD ที่ติดเชื้อ COVID-19 ร่วมด้วย โดย อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          3.ชุดตรวจ COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยี CRISPR diagnostics โดย ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (Biomolecular Science and Engineering : BSE) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
          4.การใช้ยาสมุนไพรในร้านยา โดย ผศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          5.การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล เพื่อผสานประโยชน์ด้านสุขภาพแก่คนไข้อย่างเหมาะสม โดย ภก.วิรุณ เวชศิริ  กรรมการสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย), รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัทอรินแคร์ จำกัด
          6.เสวนา บทบาทหน้าที่และการปรับตัวของเภสัชกรด่านหน้าต่อสถานการณ์โรคระบาด โดย ภญ.อารีวรรณ ทองขุนดำ รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง และภก.เผ่าพงศ์ เหลืองรัตนา ร้านยาพรชัยเภสัช จ.ขอนแก่น, ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนร้อยแก่นสารสินธุ์ และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ศิราณี ยงประเดิม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          จากผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมการประชุม และได้รับข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการรับความรู้จากหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุม ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาวิชาชีพได้ต่อไป
จำนวนคนดู: 50