ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมฯ “พัฒนาทักษะผู้จ้างงาน พร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน”
          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ นำโดย คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาคีการพัฒนา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้จ้างงาน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          โครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจ้างงานและพัฒนาทักษะนักศึกษา บัณฑิตที่จบใหม่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต พร้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างอาชีพจากพลังความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ตลอดจนหาโอกาสทางธุรกิจให้กับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีพัฒนา ได้ดำเนินงานร่วมกันดำเนินงาน ในระยะแรก เน้นกระบวนการพัฒนาผู้จ้างงาน ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมและวางแผนการทำงาน กระบวนการคัดเลือกผู้จ้างงาน รวมทั้งการออกแบบโปรแกรมและพัฒนาศักยภาพผู้จ้างงานผ่านกระบวนการลงมือทำงานร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มอาชีพที่ได้รับการคัดเลือก โดยใช้กลไกพี่เลี้ยง จากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคี ให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงานและรายงานผล ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน ขณะนี้โครงการอยู่ในระยะที่ 2 เน้นการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ (ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา) กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์”จาก”และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร (ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง) กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มปลูกผักปากพนังปลอดภัย (ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง)
          ในการนี้ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ และชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ โดยผู้จ้างงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้ คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ หน่วยงานภาคีพัฒนา ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้จ้างงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการ โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่า ผู้ว่าจ้างงานมีการพัฒนาทักษะ เครื่องมือ และองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหารแปรรูป เป็นต้น รวมทั้งมีส่วนสำคัญช่วยพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จ้างงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้จ้างงานและแนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความยั่งยืน พึ่งตนเองให้ได้ ดังนั้น ภาพรวมแล้วโครงการดังกล่าวมีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดในการดำเนินงานในลำดับต่อไป
จำนวนคนดู: 116