ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021)
          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้)     ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third Young Scientist Competition: YSC 2021)  จำนวน 45 โครงงาน โดยปีนี้การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดจากโรงเรียน 42 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ทั้งสิ้น 425 โครงงาน จาก 8 สาขา ประกอบด้วย
     1.สาขาคณิตศาสตร์                           จำนวน 46 โครงงาน
     2.สาขาคอมพิวเตอร์                          จำนวน 29 โครงงาน
     3.สาขาเคมี                                    จำนวน 68 โครงงาน
     4.สาขาชีววิทยา                               จำนวน 91 โครงงาน
     5.สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์      จำนวน 33 โครงงาน
     6.สาขาวัสดุศาสตร์                            จำนวน 33 โครงงาน
     7.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม              จำนวน 74 โครงงาน
     8.สาขาวิศวกรรมศาสตร์                      จำนวน 51 โครงงาน     
 
          ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงาน ได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 45 โครงงาน ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ขอขอบพระคุณไปยังคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงานทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้    ซึ่งทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะเข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 และนำผลงานที่พัฒนามาร่วมประกวดในรอบนำเสนอผลงานอีกครั้งในเดือนมกราคม 2564 ต่อไป
          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (The Twenty-Third Young Scientist Competition: YSC 2021) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ       ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
จำนวนคนดู: 56