ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย
          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม  และผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ        
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะแม่ข่าย เครือข่ายภาคใต้ตอนบน  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายในงานได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและวิเคราะห์ความสำเร็จการพัฒนาตำบลแต่ละประเภท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจตัวชี้วัด โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ร่วมถึงเป็นการเชื่อมประสานและร่วมงานกับภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ยังต้องทำงานร่วมกันกับ อว. ส่วนหน้า ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน
           ทั้งนี้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ในระยะแรก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพื้นที่ดูแล 36 ตำบล ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร โดยโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่า 120 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการและการจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือการว่างงานของประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งจะพัฒนาทักษะใน 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านการเงิน  ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะทางสังคมและภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับทักษะเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ ที่สำคัญ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อว.กำลังทำโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยระยะสอง เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะมีการจ้างงานอีก 4,900 ตำบล ครบทุกตำบลจะมีงานทำ ซึ่งนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชน จะได้งานทำถึง 150,000 คน
จำนวนคนดู: 125