ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

      เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบปะพูดคุย ประชุมหารือแนวทางการทำงานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 9 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ และคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ

      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ได้นำเสนอข้อมูลการให้บริการงานด้านต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ ตลอดจนการหารือความร่วมมืองานด้านบริการวิชาการ สามารถสรุปได้ดังนี้

        1.ความสำคัญของงานบริการวิชาการ ลักษณะงานบริการวิชาการ การให้บริการด้านต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ

        2.งานบริการวิชาการ และงานวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริการวิชาการได้ร่วมบริการวิชาการระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์แล้วหลายโครงการ โดยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเน้นย้ำการทำงาน          บริการวิชาการในหนึ่งโครงการอยากให้อาจารย์ทำอย่างต่อเนื่อง 3 – 5 ปี โดยทำงานในลักษณะความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

        3.ช่องทางการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วนงานภายนอก ศูนย์บริการวิชาการมีเครือข่ายพันธมิตรที่หนียวแน่น โดยเฉพาะเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนบน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สามารถขอรับ            ความร่วมมือผ่านช่องทางศูนย์บริการวิชาการได้

        4.แนวทางวิธีการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ โครงการอุดหนุนภาครัฐ, โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

       ทั้งนี้ จากการนำเสนอข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ และการให้แนวทางวิธีการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในครั้งนี้ ทำให้คณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เข้าใจงานบริการวิชาการที่มีศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนทราบช่องทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการร่วมกันมากยิ่งขึ้น โดยจะร่วมกันพัฒนาผลงานด้านบริการวิชาการร่วมกันในลำดับต่อไป

จำนวนคนดู: 23