ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป และศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรม “หลักสูตร จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อนักเรียนในยุค Generation Z รุ่นที่ 1”
          วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อนักเรียนในยุค Generation Z ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสถาบันคุรุพัฒนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด  ผศ.ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม  และมีการกล่าวรายงานการจัดอบรมโดย ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหัวหน้าหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หลักสูตรดังกล่าวมีทีมวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ ดร. ฮารีซอล ขุนอินคีรี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป เป็นประธานหลักสูตรและวิทยากร โดยมีวิทยากรร่วมประกอบด้วย ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต  คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์  ผศ. ดร. สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคุณชวนพิศ เกื้อมา ส่วนกิจการนักศึกษาฯ การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 41  คน จาก 7 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ซึ่งเป็นคุณครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
          กิจกรรมและหัวข้อบรรยายจำนวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
     1.ครูดีต้องมีหลักจิต
     2. ปั้นเด็ก Gen Z ด้วยหลักจิตวิทยา
     3. ติดอาวุธครูสู่ห้องเรียน 4.0 เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ ,
     4. ฝึกปฏิบัติ “เปลี่ยนครู เป็น ผู้เรียน” ผู้ปฏิบัติ
     5. อภิปรายปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
     6. การปรับมุมมอง ส่อง Gen Z แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปรับพฤติกรรมนักเรียนในทัศนะของครูผู้สอน พฤติกรรมนักเรียนในทัศนะของผู้สอน
     7.การจัดการความเครียด,เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนในยุค Gen Z
     8. การสร้างวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
     9. การแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอวิธีการปรับพฤติกรรมนักเรียน (กรณีศึกษา)
     10. กิจกรรมหลอดหรรษา กิจกรรมหลับตาเต้นรำ กิจกรรมละครแทรกสด เป็นต้น
     11. กิจกรรมนำชมคณะครูผู้เข้าอบรมทัศนศึกษาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในจุดสำคัญๆ เช่น สวนวลัยลักษณ์ ศูนย์เครื่องมือฯ และศูนย์การแพทย์ ด้วย
          นอกจาก หลักสูตร จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อนักเรียนในยุค Generation Z แล้ว หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังมีหลักสูตร ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ดังนี้
     1. หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     2. หลักสูตร การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์หัวข้อสมบัติของแสง
     3. หลักสูตร การพัฒนารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์หัวข้อเซลล์ไฟฟ้าจากผัก-ผลไม้ในท้องถิ่น
     4. หลักสูตร การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่ Thailand 4.0
     5. หลักสูตร เทคนิคทางชีวโมเลกุล
     6. หลักสูตร การจัดจำแนกสัตว์ทะเล
          สำหรับคณะครู ท่านใด สนใจจะขอให้จัดหลักสูตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเฉพาะกลุ่ม หรือท่าน/กลุ่มใดสนใจจะอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านใดด้านหนึ่งตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673521 เว็บไซต์ www.cas.wu.ac.th หรือทาง e-mail walailakpatanakru@gmail.com
 
จำนวนคนดู: 46