ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการแก่สำนักวิชาศิลปศาสตร์, สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
          ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบปะพูดคุย ประชุมหารือแนวทางการทำงานบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักวิชา ประกอบด้วย
     1.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 13.30 น. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
     2.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. สำนักวิชาแพทยศาสตร์
     3.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
          กิจกรรม Roadshow แนะนำงานบริการวิชาการ ในครั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาให้การต้อนรับ โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ได้นำเสนอข้อมูลความสำคัญของงานบริการวิชาการ, ข้อมูลการให้บริการงานด้านต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ หารือความร่วมมืองานด้านบริการวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักวิชา และศูนย์บริการวิชาการ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหารเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากหน่วนงานภายนอก
          ทั้งนี้ จากการนำเสนอข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ และการให้แนวทางวิธีการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในครั้งนี้ ทำให้คณาจารย์จากสำนักวิชาสามารถเข้าใจงานบริการวิชาการที่มีศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนทราบช่องทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการร่วมกันมากยิ่งขึ้น โดยจะร่วมกันพัฒนาผลงานด้านบริการวิชาการร่วมกันในลำดับต่อไป
จำนวนคนดู: 25