ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา พัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
           “โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2564 เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการเริ่มวางระบบดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุในปีที่ 1 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืนด้วยชุมชนมีส่วนร่วม อันจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยสูงอายุทั้งรายใหม่ที่เกิดขึ้นและผู้ป่วยสูงอายุรายเก่าที่ยังต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุและมีระบบเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย ช่วยลดช่องว่างของปัญหาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางการทำงานดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชนและเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลท่าศาลา แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลาในการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการออกแบบระบบการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ ออกแบบและพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำ (เดิม) รวมถึงการพัฒนาแกนนำ (ใหม่) เพิ่มขึ้นตามความต้องการของชุมชน บริการให้การฟื้นฟูด้วยระบบแกนนำ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเพื่อปัญหาผู้ป่วยรายใหม่
          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ และคณะทำงาน จึงได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคการทำงานการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ แกนนำรพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน เพื่อติดตามและให้บริการฟื้นฟูฯ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟู ฯ ผู้สูงอายุ ปีที่ 1 และผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งตลอดการทำงานด้วยโปรแกรมการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บางรายสามารถกลับมาเดินได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชุมเตรียมทีมงานและเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุสู่การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้นต่อไปในอนาคต
จำนวนคนดู: 17