ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะบุคลากร กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ High Scope ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน จ.สงขลา
          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ นำคณะบุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี นำโดย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก จำนวน 7 ท่าน   เข้าศึกษาดูงาน “การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบ High Scope ระดับประเทศ” ณ แผนกปฐมวัยโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต้นแบบเพื่อนำมาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น อบต.ไทยบุรี และขยายผลสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
           โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย (ECEEP)  ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 392 ศูนย์ 154 องค์การบริหารส่วนตำบล 27 อำเภอ ครอบคลุมเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3 – 6 ปี ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี โดยในปีงบประมาณ 2564 จะเป็นการดำเนินงานในระยะที่ 1 การสำรวจสถานการณ์เด็กปฐมวัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษานำร่อง (Pilot project) ด้วยหลักสูตร High scope ใน ศพด.สังกัดอบต.ไทยบุรี  โดยโครงการวิชาการรับใช้สังคมนี้จะก่อให้เกิดผลผลิตเชิงนวัตกรรมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยและนำไปเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของท้องถิ่นต่อไปในอนาคต สำหรับผลผลิตเชิงวิชาการในการได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในอนาคต ตลอดจนตอบโจทย์ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
          ในการนี้ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ และคณะศึกษางาน ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายพิพัฒน์ เสนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นปฐมวัย โดยรับฟังการบรรยายสรุป classroom observation ระดับปฐมวัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน ผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ไทยบุรี เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำหลักสูตร High Scope มาใช้ในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้เด็กเล็กของตำบลไทยบุรีได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์ตามวัย และมีความสุขทุกครั้งที่ไปเรียน ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะร่วมดำเนินการประเมินศักยภาพและวางแผนการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในฐานะสถานศึกษานำร่อง (Pilot project) ด้วยหลักสูตร High-scope ในการดำเนินงานขั้นต่อไป
จำนวนคนดู: 32