ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษา ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด
          วันที่ 1 ธันวาคม 2563  ศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมและ ผศ. ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษา ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด โดย นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยมี นางสาวสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ผู้ว่าการตรวจการเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ กรมสอบสอบคดีพเศษ เลขาธิการ ป.ป.ท. เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ในประเด็นเกี่ยวความคืบหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รายละเอียดการชี้แจง ดังนี้ 
     1. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
     2.รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินโครงการรายจังหวัด
     3.สถานะความคืบหน้าของแผนงาน/โครงการ
     4.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
          ทั้งนี้ ม.เครือข่ายทั้ง 9 แห่ง คือ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผน การทำงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อแนะนำในการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยร่วมกับ ผู้บริหาร สป.อว ผชช. พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อรุณี ต่อประธานอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบการใช้งบ พรก.เงินกู้ฯ   ทั้งนี้ ม.วลัยลักษณ์ได้ส่งเอกสารรายละเอียดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและรายงานการทำงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และในฐานะแม่ข่ายภาคใต้ตอนบน ต่อคณะกรรมาธิการ ถึงการแบ่งสันปันส่วน พื้นที่ดำเนินโครงการได้อย่างลงตัว และเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครและการจ้างงานต่อไป
จำนวนคนดู: 29