ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทุ่งชน ผลักดัน “น้ำมันนวดสมุนไพร” เพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านสุขภาพ และเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ และอาจารย์ชนากานต์ สิทธิศักดิ์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ และอสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทุ่งชน จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน” ณ ห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
           “โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน” ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการเชิงบูรณาการที่ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในรูปแบบของ Social engagement โดยมีชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาเป็นชุมชนเป้าหมาย มุ่งพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะด้านสุขภาพ และเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาด้านสุขภาพในพื้นที่ให้มีหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Good health and Well-being) รวมทั้งการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำสำหรับทุกคน (Decent work and Economic growth) บนพื้นฐานการทำงานแบบเชิงบูรณาการภาคีหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships for the Goals) ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ ลงพื้นที่สำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพร ตลอดจนค้นหาแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพร อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่งเสริมภาวะสุขภาพชุมชนโดยสมุนไพร ให้กับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่องทางการตลาดเข้าถึงง่าย และดึงดูดลูกค้า ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่ม และการบริหารการเงินกลุ่ม มีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนกันยายน 2563
           ในการนี้ อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช ในฐานะหัวหน้าโครงการ ได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็น และสำรวจความต้องการของกลุ่ม แนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการใช้สมุนไพร โดยที่ประชุมมีความสนใจและต้องการที่จะพัฒนา “ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร” แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกแหล่งวัตถุดิบสมุนไพร ยกระดับมาตรฐานรับรองและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์วัตถุดิบสมุนไพร บรรจุภัณฑ์ และตราสัญลักษณ์ที่เหมาะสม และลดต้นทุน ออกแบบช่องทางการตลาดเข้าถึงง่าย และดึงดูดลูกค้า สร้างระบบการบริหารจัดการกลุ่ม และการบริหารการเงินกลุ่ม และการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ การใช้บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการภาครัฐ ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพของกลุ่ม ความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
จำนวนคนดู: 39