ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผลักดัน ระบบดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน : ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ โมเดล

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับทีมสุขภาพพื้นที่ ณ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
          “โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา” ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2564 เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการเริ่มวางระบบดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุในปีที่ 1 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูได้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืนด้วยชุมชนมีส่วนร่วม อันจะเป็นผลดีกับผู้ป่วยสูงอายุทั้งรายใหม่ที่เกิดขึ้นและผู้ป่วยสูงอายุรายเก่าที่ยังต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุและมีระบบเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย ช่วยลดช่องว่างของปัญหาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางการทำงานดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชนและเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ด้วยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี แผนกกายภาพบำบัด รพ.ท่าศาลา แผนกกายภาพบำบัด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลาในการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการออกแบบระบบการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอการดำเนินการและผลผลิตโครงการที่เกิดขึ้น ปี 2563 ได้แก่ การบริการทางกายภาพบำบัดแก้ไขความบกพร่องของร่างกายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ                     นวัตกรรมสื่อความรู้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล และแกนนำดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ได้นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมหลักของโครงการต่อเนื่องสำหรับปีที่ 2 และเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องปัญหาเชิงระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน สถานการณ์ผู้ป่วยรายเก่า และรายใหม่ จำนวน กลุ่มโรค ปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการฟื้นฟู (เพิ่มเติม) มาตรฐานงานของ รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องกับด้านการฟื้นฟูผู้ป่วย (โมเดลสุขภาพ) และรูปแบบกิจกรรมข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาโครงการ โดยที่ประชุมพร้อมร่วมกันเดินหน้าโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุที่มีปัญหาความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรมดี ๆ เสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พูดคุยให้คำแนะนำ และมอบของยังชีพ ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะนำไปสังเคราะห์สำหรับการประชุมภาคีเครือข่ายและระบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ  ในขั้นตอนการดำเนินงานขั้นต่อไป
จำนวนคนดู: 35