ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวบริการวิชาการรับใช้สังคม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรม“หมอยาเคลื่อนที่เชิงรุก ยกทีมเสริมสุขภาพที่ดี เน้นใช้ยาถูกวิธีปลอดภัยในชุมชน”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศู …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดกิจกรรม“หมอยาเคลื่อนที่เชิงรุก ยกทีมเสริมสุขภาพที่ดี เน้นใช้ยาถูกวิธีปลอดภัยในชุมชน” Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา “เพิ่มรายได้ สร้างงาน พัฒนาคน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลั …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังขับเคลื่อนยกระดับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา “เพิ่มรายได้ สร้างงาน พัฒนาคน Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร จากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพร จากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้า ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยชุมชน “พัฒนาต้นแบบการผลิตอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดิ …

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เดินหน้า ยกระดับฟาร์มสุกรรายย่อยชุมชน “พัฒนาต้นแบบการผลิตอาหารสุกรแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ ดำเนินการบริการให้ปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพ …

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ โรงเรียนชุมชนใหม่ ดำเนินการบริการให้ปรึกษาเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินคัดกรองปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาส …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินคัดกรองปัญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »

สำนักวิชาพหุภาษาและการจัดการทั่วไป และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ผลักดันหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เปลี่ยนห้องเรียน เป็นสนามการเรียนรู้อาชีพของนักเรียนและชุมชน”

สำนักวิชาพหุภาษาและการจัดการทั …

สำนักวิชาพหุภาษาและการจัดการทั่วไป และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ผลักดันหลักสูตรบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เปลี่ยนห้องเรียน เป็นสนามการเรียนรู้อาชีพของนักเรียนและชุมชน” Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จับมือ ครูโรงเรียนชุมชนใหม่ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จับมือ คร …

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จับมือ ครูโรงเรียนชุมชนใหม่ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน Read More »

โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนด้วยการหมักร่วมระหว่างมูลสุกรและเศษเหลือในท้องถิ่นพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ได้ลงพื่นที่สำรวจและเก็บตัวอย่าง

โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตก๊าซช …

โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนด้วยการหมักร่วมระหว่างมูลสุกรและเศษเหลือในท้องถิ่นพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ได้ลงพื่นที่สำรวจและเก็บตัวอย่าง Read More »

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทค …

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ภายใต้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563 Read More »