ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวบริการวิชาการรับใช้สังคม

สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินปัสสาวะและภาวะซีด

สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสห …

สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินปัสสาวะและภาวะซีด Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านหนองหงส์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และก …

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านหนองหงส์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กำไล สมรักษ์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณะภาคีเครือข่ายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกทั้งภาคชุมชนและหน่วยงาน ผ่านการคัดเลือกจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ประเภทโครงการทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กำไล สมร …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กำไล สมรักษ์ จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณะภาคีเครือข่ายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกทั้งภาคชุมชนและหน่วยงาน ผ่านการคัดเลือกจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ประเภทโครงการทั่วไป Read More »

วิสาหกิจหมู

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ติดตาม พ่อ เม่พันธุ์สุกร เพื่อเตรียมผลิตสุกรพันธุ์คุณภาพสองสาย แก่กลุ่มวิสาหกิจหมูฯ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ติดตาม พ่อ เม่พันธุ์สุกร เพื่อเตรียมผลิตสุกรพันธุ์คุณภาพสองสาย แก่กลุ่มวิสาหกิจหมูฯ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา Read More »

ข่าวโครงการนวัตกรรมฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ระดมความคิดเห็นและขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนใหม่ ระดมความคิดเห็นและขับเคลื่อนกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ Read More »

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: กองประเมินและติดตามผลและกองประสานงานพื้นที่ภาคใต้ และผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับช …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: กองประเมินและติดตามผลและกองประสานงานพื้นที่ภาคใต้ และผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาพยาบา …

ม.วลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนองพระราชดำริการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนอง …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนองพระราชดำริการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และรักษาสมดุลของระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม “อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการจักสานสาดหน้าพ้อ” ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม “อนุรักษ์และ …

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม “อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการจักสานสาดหน้าพ้อ” ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ทีมนักวิจัยม ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาสูตรกิมจิจากพืชผักในท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างช่องทางใหม่เพิ่มรายได้แก่ชุมชน

ทีมนักวิจัยม ม.วลัยลักษณ์ ร่วม …

ทีมนักวิจัยม ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพัฒนาสูตรกิมจิจากพืชผักในท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างช่องทางใหม่เพิ่มรายได้แก่ชุมชน Read More »