รางวัลที่ภาคภูมิใจ

              ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ 14 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์ สถาบัน และทุกหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการทำงาน partnership ภาครัฐ เอกชน ชุมชน รวมทั้งองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดำเนินงานแบบบูรณาการวิชาการรับใช้สังคม และส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับโลก Impact Ranking ตามกรอบการดำเนินงาน SDGs

                       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ เดินทางเข้ารับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ด้านบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการบริการชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสู่การเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ” ในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมเผยแพร่แสดงนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี หรือ Good Practices จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 570