Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “การดูแลสุขภาพและให้ความรู้เบื้อง”ประจำเดือนมกราคม 2561

                   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “การดูแลสุขภาพและให้ความรู้เบื้อง”ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

Read More »

กิจกรรมประชุมเครือข่ายความต้องการองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน ร่วมกับผู้บริหารและนักวิชาการจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

                                      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ เป็นหลักในถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่ความยั่งยืน                อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันเพื่อชี้แจงการยกระดับงานบริการวิชาการสู่โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

                         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันขึ้น  เพื่อชี้แจงการยกระดับงานบริการวิชาการสู่โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทำทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพระดับสถาบัน                         โดยปีงบประมาณ 2561  สำนักวิชาต่างๆ มีการจัดส่งโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มีจำนวน 28 โครงการ และในลำดับต่อไปศูนย์บริการวิชาการ จะส่งแบบฟอร์มโครงการเพื่อให้เพิ่มเติมข้อมูล …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีการเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นท่าศาลา   ได้จัดขึ้นกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายและเปิดกิจกรรมการประชุมดังกล่าว และ ผศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวสรุปวัตถุประสงค์และที่มาของกิจกรรมที่จัดขึ้น พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับทีมทำงานของ รพสต.บ้านโมคลาน 7 ท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาทดลองและปรับปรุงแอฟฟริเคชั่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโมคลาน ซึ่งได้ออกแบบและกำหนดข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างกลุ่มข้อมูลร่วมกันกับนักวิชาการของ รพสต.บ้านโมคลาน เพื่อเตรียมนำข้อมูลและความรู้ที่ได้มาพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ระยะต่อไป โดยได้ข้อมูลเป้าหมายจำนวน …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา