ศูนย์บริการวิชาการ
Previous
Next

SDG

โครงการ U2T

บริการวิชาการ

บริการวิชาการผ่านสื่อ

5S Green Cas

Green Cas

The Center for Academic Service

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ YSC
ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

อ่านเพิ่มเติม »
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม »

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
หลักสูตรการออกแบบภายใน
สำนักวิชาสถาปัตย์ฯ ม.วลัยลักษณ์

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์นานาชาติ
ม วลัยลักษณ์

รายการวลัยลักษณ์สู่สังคม
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์

รายการวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ
ตอน การใช้ Contact lens
โดย อาจารย์ นพ ลั่นหล้า อุดมเวช

รายการวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ
ตอน ชีวิตวิถีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ New normal โดยอาจารย์ ดร จารุภา เลขทิพย์

รายการวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ
ตอน ผู้สูงวัย เดินดี ชีวีมีสุข
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ นาวารัตน์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

The Center for Academic Service Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district Nakhon si thammarat 80160 Thailand

Views Counter 1