ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

Menu
Menu
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการวิชาการ

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3. มีความทุ่มเทในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงานมีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจพร้อมให้บริการ
6. สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงาน วิเคราะห์และบริหารโครงการได้ดี
7. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถ ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
8. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยหากมีประสบการณ์การบริหารโครงการ การทำงานร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ และสามารถประสานงานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนภายนอกด้านบริการวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ภาระงาน
1. งานสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
-การจัดทำเอกสารและการประสานการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจความต้องการของชุมชน
-การประสานกับแหล่งทุนเพื่อการประชุม/ อบรม/ สัมมนาร่วมกัน
2. งานประสานงานโครงการ
-การจัดทำเอกสารและประสานงานการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ กิจกรรมการประชุม และการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา ประชุม ติดตามประเมินผลกับแหล่งทุน กลุ่มเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญ
-การประสานงานและจัดทำเอกสารการเงินโครงการ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินโครงการ
-การประสานงานและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยืม-คืน วัสดุอุปกรณ์, ครุภัณฑ์, ระบบสาธารณูปโภคจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
-จัดทำระบบข่าวและประชาสัมพันธ์ของโครงการ (ระบบข่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, Social Network)
-การประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อการประชุม/ อบรม/ สัมมนาร่วมกัน

จัดทำประสานการจัดทำและบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการประเภทวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คิด ริเริ่มพัฒนาโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยการประสานกับแหล่งทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุน
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดำเนินการฝึกอบรม
6. สรุปผลการจัดทำโครงการ พร้อมประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. คุณสมบัติอื่น ๆ
– มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
– เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
– เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
– ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถมาปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ทันที หากไม่มาถือว่าท่านสละสิทธิ์

5. อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. รอบการประเมินผลการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติการต้องเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ทุก 6 เดือนจากผู้บังคับบัญชา
7. สวัสดิการ
– สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
– สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2542
8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานในปัจจุบัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป
9. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่งนี้สามารถยื่นใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยใบสมัคร download ได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms/jobapplication_forms/ และกรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานสแกนส่งมาเป็นไฟล์แนบ มายัง Email : caswujob@gmail.com

***หมายเหตุ รับสมัครทางช่องทาง Email:caswujob@gmail.com นี้เท่านั้น

10. การดำเนินการคัดเลือก
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
10.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
10.2 ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น
11. กำหนดการสอบและการแจ้งผล
ศูนย์บริการวิชาการ จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ใน ใบสมัคร
12. เงื่อนไขอื่น ๆ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ ศูนย์บริการวิชาการ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์บริการวิชาการ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ศูนย์บริการวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป

จำนวนคนดู: 17